Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden

 1. Definities
 2. Algemeen
 3. Betaling en facturering
 4. Verplichtingen van cliënt bij gesprekken
 5. Annulering door/ opzegging van en verhindering van cliënt bij een afspraak
 6. Aansprakelijkheid
 7. Overmacht
 8. Vertrouwelijkheid
 9. Intellectuele eigendomsrechten
 10. Persoonsgegevens
 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechten
 12. Privacy verklaring
 13. Contactgegevens
 14. Persoonsgegevens die wij verwerken
 15. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
 16. Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk
 17. Contactformulieren
 18. Geautomatiseerde besluitvorming
 19. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
 20. Delen van persoonsgegevens met derden
 21. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
 22. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 23. Hoe ik persoonsgegevens beveilig

 

 

Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Bij Annemieke
Gevestigd te Vierhuisterweg 17, 8507 CG Rohel;

Cliënt:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Bij Annemieke wenst af te nemen/afneemt;

Definitie cliënt:
De rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant).

Definitie diensten:
De door Bij Annemieke aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde dienst, zoals coaching.

 1. Algemeen

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Onder de term ‘schriftelijk’ wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Bij Annemieke wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

 1. Betaling en facturering

3.1 Bij Annemieke zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.

3.2 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldatum te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

3.3 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Bij Annemieke heeft plaatsgevonden.

3.4 Bij Annemieke is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

3.5 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Bij Annemieke, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Bij Annemieke aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

3.6 Indien cliënt niet binnen of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.7 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Bij Annemieke ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

 1. Verplichtingen van cliënt bij de gesprekken

4.1 Cliënt dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Bij Annemieke gevraagde en benodigde essentiële informatie.

4.2 Cliënt dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij de coaching.

 1. Annulering door /opzegging van en verhindering van cliënt bij een afspraak

5.1 Cliënt is gerechtigd het gesprek te annuleren tot 24 uur voor aanvang van het geplande gesprek zonder enige opgaaf van redenen.

5.2 Annulering van een gesprek dient te geschieden door cliënt door middel van een e-mail aan het adres van Bij Annemieke.

 1. Aansprakelijkheid

6.1 Bij Annemieke is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Bij Annemieke.

6.2 Indien en voor zover op Bij Annemieke enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Bij Annemieke de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

6.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Bij Annemieke in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

6.4 Iedere schade jegens Bij Annemieke, behalve een schade die door Bij Annemieke is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 1. Overmacht

7.1 Indien Bij Annemieke door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Bij Annemieke gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Bij Annemieke op betaling door cliënt voor reeds door Bij Annemieke verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

7.2 Bij Annemieke zal cliënt zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Bij Annemieke heeft slechts een inspanningsverplichting.

7.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Bij Annemieke) waardoor Bij Annemieke tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van de eigenaar, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Bij Annemieke kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt (verder) nakomt.

 1. Vertrouwelijkheid

8.1 Bij Annemieke zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt, tenzij anders is overeengekomen of Bij Annemieke daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Bij Annemieke ontwikkelde documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Bij Annemieke en haar concepten, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Bij Annemieke en gehanteerde software berusten bij Bij Annemieke of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

9.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bij Annemieke is het niet toegestaan om enig door Bij Annemieke aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

9.3 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Bij Annemieke geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 1. Persoonsgegevens

10.1 Bij Annemieke behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.

10.2 Bij Annemieke neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals bijv. events en programma’s) door Bij Annemieke.

10.3 Cliënt stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

10.4 Indien een cliënt geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit te allen tijde laten weten aan Bij Annemieke en Bij Annemieke zal de informatievoorziening dan stopzetten.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

11.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, onverminderd het recht van Bij Annemieke een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

Privacyverklaring

Bij Annemieke, eigendom van Annemieke Wijbenga- van Eck en gevestigd aan Vierhuisterweg17, 8507 CG te Rohel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens

Vierhuisterweg17 8507 CG Rohel, tel.: 06 – 51751841
e-mailadres: info@bij-annemieke.nl

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij Annemieke verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact
 • Bankrekeningnummer
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren), om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact op met mij via e-mailadres info@bij-annemieke.nl, dan verwijder ik die informatie.

 1. Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk

Bij Annemieke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om diensten aan je te leveren
 1. Contactformulieren

Gegevens uit contactformulieren worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende mailbox van Bij Annemieke, zodat ik je bericht kan beantwoorden. De gegevens uit het contactformulier worden uiterlijk 2 maanden bewaard.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Bij Annemieke neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bij Annemieke) tussen zit.

 1. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Bij Annemieke bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik maak tijdens de coaching gebruik van een papieren en digitaal dossier. Het papieren dossier wordt bewaard in een met een slot afgesloten kast. Het digitale dossier is slechts toegankelijk na de invoering van een gebruikersnaam en een zgn. ‘sterk wachtwoord’.

Gegevens die ik moet bewaren i.v.m. wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld voor de belastingdienst, worden 7 jaar bewaard.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Bij Annemieke verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Bij Annemieke gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bij Annemieke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar e-mailadres info@morgenlichtcoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Bij Annemieke wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via deze link

 1. Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Bij Annemieke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via e-mailadres info@bij-annemieke.nl.